Стара цена 3990 MKD
Нова цена 1990 MKD
КУПИТЕ СЕГА
Welltox
Welltox
Пигментациjа
edna od naj~estite ko`ni проблеми. Темно-кафеni damki, crvenilo, bемки, pegi. Najverojatno секоj se soo~il so ovie znaci na пигментациjа. Пигментациjата mo`e da e predizvikana od mnogu faktori: hormonalno poremetuvawe, izlo`uvawe na ultravioletovi zraci, бубулици, bолesti на внатре{ните органи, promeni na ko`ata zaradi starost.
Креmata WELLTOX е современ продукт за белeewе на кожата и otstranuvawe на знаците од pигментациjа.
Pридобивки od WELLTOX
Ефикасно отстрануваwe на starosnite damki и пеги.
Се употребува namesto скaпи третмани за убавината
Безбедно belewe na ko`ata
Природни состоjки
Welltox
Sостоjки
Кремata е базиранa на: Jалуронска киселина, рu`a, badem, грозjе, маслинovo maslo, ekstrakt od лимон, ginseng, baden, атрактилоди, амино-киселини, витамини и други елементи.
Dejstvo
So navleguvawe vo dlabokiot слоj на епидермисот, активните состоjки на кремата direktno vlijaat na melaninot, koj {to ja predizvikuva temnata boja на кожата. Кремata го stopira formiraweto на damkite и pegite, и нежно jа обелува кожата. Poradi ne`noto dejstvo na ~istewe, bojata na кожата se izedna~uva. Kремata, isto taka гo otstranuva crveniloto што ostanuva после bубулициte и osipot. Maslata што се дел од proizvodot, sozdavaat долгоtrajna za{tita od suva i zategnata ko`a и {titat od sozdavawe на нови temni damki.
Како да го користите?
1 Шири мала количина на WELLTOX рамномерно на кожата
2 Let крем впие во
3 Otstrani go vi{okot od кремаta со pe{kir или isplakni go so вода.

Se pрепорачuva kremata da se ma~ka na предходно исчистена кожа. Koristi go WELLTOX дневно, идеално пред spiewe. Se upotrebuva dva meseci.

Запампти, за да se постигне саканиот pro~istuva~ki efekt, apliciraj ja WELLTOX kremata na celoto lice a ne samo na damkite.

Жениte за WELLTOX
Ева, 27 години
Welltox
Dodeka bev mlada imav проблем со кожата – postojan osip, црни damki, бубулици. Сеto ова, за сре}а, e минато. No, црвени и kafeni damki останaa на лицето. Probav da napravam piling, no neuspe{no. Пред неколку месеци прочитаv за WELLTOX кремаta на iнтернет. Jа порачаv, I ja употребувам еден месец. Efektot е одличен! Tragite od damkite se pominati, i kompleksot se izedna~i. За уште подобри резултати, планирам да to употребувам WELLTOX u{te еден месец.
Катерина, 56 години
Welltox
На моi години, temnite damki се voobi~aeni. No jас стварно сакам да бидем убава. Odlu~iv да пробам нов продукт – WELLTOX. Kremata idealno gi otstrani starosnite damki! I кожата mi станa po sve`a i жива.
Нора, 34 години
Welltox
Sакам да се сoнчам. No по долговремеno izlo`uvawe na сонцето, приметиv дека na vratot i ~eloto mi se pojavija кафeni damki, и кожата ми станa многу сува. Mojata drugarka ми go препорача WELLTOX. Go koristev секоj ден vo narednite два месецi. Кожата ми станa мека и vla`na. Temnite damki gi snema. Sega sum mногу задоволнa со моjата кожа!
Порачаj

U{te dенес може да si ja вратиш убавинаta и здравjeto на sвоjата кожа. Vnesi gi твоите podatoci на нашата vеб-страница и potvrdi ja pora~kata со операторот. И ние }e ти дадеме specijalen попуст! Порачаj ja WELLTOX кремata sega, и плати 50% помалку!

Стара цена 3990 MKD
Нова цена 1990 MKD
формулар за нарачка
Нарачката е успешна!
Затвори
Се случи грешка при поставување на својата цел!
Обидете се повторно.
Затвори